ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
2การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
3ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
4ผู้ประกอบอาหารไทย (ฮาลาล) 30 ชั่วโมง8080
5การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง163162
6การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง297296
รวม 600598