ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เหล็กต่อฟิลเล็ท ตามมาตรฐานสากล 192 ชั่วโมง1010
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง3232
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง109
รวม 5251