ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง4040
2การทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
3การทำเบเกอรี่และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8080