ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง77
2ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง1717
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง5352
4การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง1515
5เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง1616
6เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง3231
7การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง2019
รวม 160157