ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
2การทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง4039
3การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 ชั่วโมง4040
รวม 10099