ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (วิศวกรรมโครงสร้าง) ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 30 ชั่วโมง3231
2การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง4747
รวม 7978