ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
3การทำขนมเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060