ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2424
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสำหรับงานโครงสร้าง 30 ชั่วโมง2121
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
4การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 8585