ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง380379
2การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2019
รวม 400398