ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
2พนักงานจัดซื้อจัดหา ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040