ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2014
2เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง2119
3เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
4การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 ชั่วโมง2222
รวม 8375