ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปและการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2121
รวม 4141