ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง84
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง43
3ช่างกลึง 840 ชั่วโมง11
4ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง83
รวม 2111