ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง1919
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง9797
3ผู้ประกอบอาหารไทย (ฮาลาล) 30 ชั่วโมง4343
4การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง166162
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง1918
รวม 344339