ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 280 ชั่วโมง77
2ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง65
3นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 280 ชั่วโมง44
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง71
รวม 2417