ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง1510
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2019
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2115
4ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2525
รวม 8169