ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง88
2สาขา เทคนิคการสอน สำหรับวิทยากรภายนอก 30 ชั่วโมง4039
3การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2727
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง2929
รวม 104103