ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในระบบ 5G 30 ชั่วโมง2020
2การประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
3ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2121
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2525
5การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2727
รวม 113113