ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง10099
4การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง8080
5การประยุกต์ใช้งานสวิทซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
6การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง6060
7บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
8การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง6058
9การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
10การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8080
11การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง4040
12ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชั่วโมง4040
รวม 600597