ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
2การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 30 ชั่วโมง00
4การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060