ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2218
2การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2218
3เทคนิคการควบคุมและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ 30 ชั่วโมง2727
4การเชื่อมทิก 30 ชั่วโมง2020
5ช่างสีอาคาร 30 ชั่วโมง2222
6เทคนิคช่างซ่อมตัวถัง 30 ชั่วโมง2525
7การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ชั่วโมง2320
รวม 161150