ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2222
3ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ชั่วโมง2020
รวม 6262