ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
13D Asset Creator เตรียมความพร้อมสู่โลก Metaverse 30 ชั่วโมง3022
2การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง5047
รวม 8069