ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2222
2การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 4242