ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง4040
2การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชั่วโมง2020
3ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง2020
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง6060
5การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง6060
6การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8079
7การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
รวม 300299