ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง105
2พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง76
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง10
4ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง21
รวม 2012