ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2020
2การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2020
3การเชื่อมไฟฟ้าและสเตนเลส 30 ชั่วโมง1010
4ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง2020
5การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระดับสูง 30 ชั่วโมง2020
6การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศในงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
รวม 110110