ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดี 30 ชั่วโมง2020
2การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง4040
3การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2020
4ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ชั่วโมง2015
รวม 10095