ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
2การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040