ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง8080
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง2020
4การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง180180
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง100100
รวม 400400