ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารว่างและขนมเพื่อประกอบอาชีพ 30 ชั่วโมง2020
2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040