ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 ชั่วโมง2015
2การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง00
3PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2622
4การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2522
5การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชั่วโมง4040
รวม 11199