ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2323
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
3การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2019
4การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 70 ชั่วโมง2015
5ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง5243
6การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2020
รวม 155140