ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: ประยุกต์ใช้ 30 ชั่วโมง2020
2สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 ชั่วโมง2020
3การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2222
4เครือข่าย SCADA (WinCC) ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง00
5การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง2120
6การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2523
รวม 108105