ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2017
2การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2018
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
4การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8075