ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: ประยุกต์ใช้ 30 ชั่วโมง2221
2การจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ติดไฟอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2020
3การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์ 30 ชั่วโมง3737
4การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 ชั่วโมง2020
5การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง2424
6ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
รวม 143142