ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง4138
2การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบคัมบัง 30 ชั่วโมง2020
3พื้นฐานการสั่นสะเทือนและการตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร 30 ชั่วโมง00
4การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8178