ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าปักพื้นเมือง 30 ชั่วโมง4040
2การแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง2020
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
4เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง3229
5การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
6การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง4040
รวม 192189