ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นักผลิตสื่อและเนื้อหาออนไลน์ 30 ชั่วโมง2525
2การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4242
3การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2015
รวม 8782