ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมสตรี 30 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง4040
3การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง4040
4การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง4040
5การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง2020
6การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง4040
7การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง100100
8บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
9การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4040
10การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
รวม 400400