ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2525
2การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2020
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
4PDCAเพื่อการพัฒนางานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
5การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2020
รวม 105105