ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง139137
2การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง438417
3การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ 30 ชั่วโมง2323
รวม 600577