ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง1515
2ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง10
3ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง55
รวม 2120