ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2020
2นวดตอกเส้น 30 ชั่วโมง2524
3การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 ชั่วโมง2020
4ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 ชั่วโมง2222
5การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2419
6การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง52
7พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน 30 ชั่วโมง1310
รวม 129117