ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้องพื้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040