ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปอาหารจากเนื้อหมู 18 ชั่วโมง2222
รวม 4242