ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง4949
2การซ่อมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในระบบ 5G 30 ชั่วโมง3434
3ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง3030
รวม 113113