ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 ชั่วโมง6565
2การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 70 ชั่วโมง3030
3การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2018
รวม 115113