ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2721
2การบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง2524
รวม 5245