ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2525
2ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
3การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2525
4ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2523
5การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2014
รวม 115107